Main Power PS-9800

Công suất: 7200W/4 Ohm x 2CH
Sử dụng 56 sò TOSHIBA
Biến áp 30A x 2 và 16 tụ nguồn 10.000µF/80V
main-power-suyang-ps-9800.jpg