Equalizer Suyang MX-830

- 30 cần cần chỉnh EQ
- Jack 6 li - Canon
- Công suất: 10W
eq-mx-830.jpg